Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us

Szanowni Państwo,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki (OSMN) jest naturalnym spadkobiercą i kontynuatorem działań Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych (OSOD). Powodem decyzji o zmianie nazwy w 2022 r. była potrzeba dotarcia i objęcie pomocą szerszego grona osób z chorobami nerek, osób które są chore ale jeszcze o tym nie wiedzą oraz osób z grup ryzyka.

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym od 2004 r. Zrzeszamy osoby z chorobami nerek, na różnym etapie rozwoju choroby i ich opiekunów z całej Polski.

 

Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.  Służmy im dobrym słowem, radą i pomocą w znajdowaniu rozwiązań ich problemów zdrowotnych. Promujemy wśród społeczeństwa idę transplantacji jako najlepszą metodę ratowania życia ciężko chorych osób.  Oferujemy wiedzę, wsparcie i inspiracje na temat życia z chorobą nerek.

 

Prowadzimy projekt edukacyjno-profilaktyczny MOJE NERKI. W ramach projektu zajmujemy się edukacją społeczeństwa i promowaniem badań profilaktycznych by budować świadomość zagrożenia chorobami nerek. Staramy się docierać zwłaszcza do osób z grup ryzyka. Organizujemy bezpłatne badania profilaktyczne oraz otwarte wykłady dotyczące profilaktyki PChN – wszystko to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się tej cywilizacyjnej choroby. W Polsce około 4,5 mln osób  cierpi na Przewlekłą Chorobę Nerek, ale bardzo niewiele osób o tym wie.  Jako Stowarzyszenie staramy się informować, inicjować i wspierać – wraz z wieloma partnerami – działania na rzecz profilaktyki i wczesnego, aktywnego wykrywania choroby nerek.

 

Od lat w Stowarzyszeniu udziela się wielu pacjentów w ramach wolontariatu bez pomocy których nie moglibyśmy funkcjonować. Opieramy się na pracy społecznej naszych członków, którzy prowadzą administrację, kierują stałymi projektami oraz wdrażają nowe. Są naszymi reprezentantami na ogólnopolskich i europejskich spotkaniach, poszerzając zasięg naszych działań. Ponieważ wiemy, jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc osobom chorym i ich opiekunom, jak ważna jest edukacja społeczeństwa na temat konieczności profilaktyki chorób nerek chętnie współpracujemy z podmiotami  realizującymi podobne cele.

U nas każdy znajdzie rzetelne informacje na temat zdrowia nerek i uzyska porady od naszych ekspertów. Otrzyma informacje o diecie i przepisy kulinarne przyjazne dla nerek. Pozna ludzi w podobnej sytuacji w bezpiecznym otoczeniu i może dzielić się swoimi doświadczeniami i obawami.

 

Nasza organizacja ma również status pożytku publicznego.

 

Cele Stowarzyszenia:

 

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:

  1. Konsolidacja środowiska osób z chorobami nerek i ich opiekunów dla wspólnej reprezentacji i obrony ich interesów wobec wszystkich władz, urzędów i osób na terenie Polski i poza jego granicami.
  2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw dla popularyzacji najnowszych osiągnięć nauki w zakresie profilaktyki, leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji.
  3. Wzajemna pomoc i wymiana informacji związanych z chorobami nerek we współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
  4. Wpływanie na poprawę jakości życia osób dotkniętych chorobami nerek oraz z grup ryzyka.
  5. Promocja społecznej profilaktyki zdrowotnej w szczególności wśród osób z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na przewlekłą chorobę nerek.

….

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

–           prezentowanie swojego stanowiska wobec władz, urzędów i osób mających wpływ na   sprawy środowiska osób zagrożonych lub dotkniętych chorobami nerek.

–           wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;

–           współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi środkami masowego przekazu, organizacjami międzynarodowymi i o zasięgu krajowym, zainteresowanymi sprawami, które dotyczą pola działania Stowarzyszenia;

–           inicjowanie i wspieranie promocji profilaktyki chorób nerek oraz idei transplantacji, w tym inicjowanie badań i analiz w tym zakresie;

–           inicjowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć dla dobra członków Stowarzyszenia oraz całego środowiska osób dotkniętych lub zagrożonych chorobami nerek;

–           prowadzenie działalności wydawniczej i lektorskiej nawiązującej do działalności statutowej Stowarzyszenia;

–           organizowanie oraz współorganizowanie wycieczek, zlotów oraz innych form rekreacji pacjentów;

–           bieżące informowanie środowiska o istotnych sprawach za pośrednictwem stale aktualizowanego portalu internetowego Stowarzyszenia;

–           prowadzenie stałej wymiany informacji ze społeczeństwem oraz poradnictwa za pomocą środków porozumiewania się na odległość

(np. media społecznościowe, telefon, faks, poczta elektroniczna);

–           udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności osób cierpiących na przewlekła chorobę nerek, w tym osób nie będących członkami Stowarzyszenia;

–           finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej związanej z chorobami nerek;

–           wspieranie finansowe i rzeczowe placówek oraz instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

–           i inne.

……..

 

Honorowi Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych:

 

Profesor Bolesław Rutkowski

śp. Profesor Olgierd Smoleński

Profesor Andrzej Więcek

dr. n. med. Wacław Bentkowski

Katarzyna Ditrejnowska

Prof. Beata Naumnik

lek. med. Iwona Mazur

 

Bilans oraz sprawozdanie merytoryczne za:

2022 rok

2021 rok

2020 rok

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych zostało zarejestrowane w dniu 7 stycznia 2004 r. (KRS 0000186438)

Zmiana nazwy na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki została zarejestrowana w dniu 1 luty 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu:

  • Prof. Rajmund Michalski

 

Wice Prezesi:

  • Mgr Dorota Ligęza

 

Adres:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki
ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków
tel: 501781723

NIP: 645 23 23 383 REGON: 278181753

 

KRS 0000186438

 

Konto: Bank Millenium S.A 12 1160 2202 0000 0000 8358 5682

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content